Εισαγωγή

Συνολικά έχουν συνταχθεί τριάντα δύο (32) μελέτες και κείμενα ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου, οι οποίες, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνουν 915 σελίδες, 620 φωτογραφίες και διαγράμματα, 36 αυθεντικά έγγραφα και 460 υποσημειώσεις.

 

Ορισμένα βιβλία έχουν προσηρτημένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ.

 

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, αποτελούν ξεχωριστή ενότητα και, όλα, είναι συνημμένα στο Κυρίως Κείμενο του βιβλίου στο οποίο ανήκουν. Η δημιουργία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι, λόγω του μακροσκελούς του περιεχομένου των και της φύσεώς των, θα δημιουργούσαν μεγάλο αφηγηματικό χάσμα, αν εντάσσονταν μέσα στο Κυρίως Κείμενο.  Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ απαριθμήθηκαν με βάση τα κεφαλαία Ελληνικά γράμματα.

 

Η κάθε ΠΡΟΣΘΗΚΗ αποτελεί, και αυτή, ξεχωριστή ενότητα συνημμένη στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο οποίο ανήκει και η οποία, για τους ίδιους λόγους, δεν κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί μέσα στο κείμενο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Σε κάθε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ μπορεί να είναι προσηρτημένες μία ή και περισσότερες ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ.

 

Ως εκ της φύσεως του αντικειμένου της έρευνας ήμουν υποχρεωμένος να κάμω χρήση και του Ρουμελιώτικου Γλωσσικού Ιδιώματος. Τα τοπωνύμια, στο χωριό, δεν τα αναφέρουν με τη Νεοελληνική Γλώσσα, αλλά με το ανωτέρω ιδίωμα. Για να γίνουν όμως κατανοητές, οι λέξεις που αναφέρονται με  ιδίωμα αυτό και ιδίως από τους νέους που δεν το ομιλούν πολύ καλά, αποφασίσθηκε: Να γράφονται πρώτα, οι λέξεις, στη Νεοελληνική Γλώσσα και, εντός παρενθέσεως, στο Ρουμελιώτικο Γλωσσικό Ιδίωμα. Π.χ.: Αλογοβορός (Αλουγουβ’ρός), Δραγασιά (Τραγασιά), Εικόνισμα (Κόνιζμα) κ.λπ.

 

 

Designed and maintained by 4Point