Η πραγματική προέλευση των ονομασιών των χωριών "Μεξιάτες", "Κομποτάδες", "Κωσταλέξι" και "Φραντζί"

Στο 3ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας (Σ.Φ.Ι.), το οποίο έλαβε χώρα από 5 μέχρι 6 Νοεμβρίου 2005 - και στην 1η Συνεδρίασή του, ο Γεώργιος Δελόπουλος, παρουσίασε την εισήγησή του με τον τίτλο "Νέα στοιχεία για την Υπάτη της φραγκοκρατίας".

 

Στην εισήγησή του ανέφερε ότι, οι ονομασίες των χωριών: Μεξιάτες, Κομποτάδες, Κωσταλέξι και Φραντζι, είναι καταλανικής προελεύσεως.

 

Παλαιότερα, το 1985, και σε δημοσίευμά του στην εφημερίδα του Συλλόγου Κωσταλεξιωτών, "Τα κωσταλεξιώτικα Νέα", είχε ισχυρισθεί ότι, η ονομασία του Κωταλεξίου, είναι σλαβικής προελεύσεως.

 

Επειδή, όλα τα τεκμήρια τα οποία παρουσίασε ο Δελόπουλος - για την υποστήριξη των απόψεών του - ήσαν απολύτως ανακριβή, αναγκάστηκα - για την αποκατάσταση της αληθείας - να αντικρούσω το περιεχόμενο της εισηγήσεως του. Τούτο έγινε με επιστολή μου, προς το Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας, η οποία καταχωρήθηκε στην έκδοση των  πρακτικών του ιδίου Συνεδρίου (3ου).

 

Κατά τη σύνταξη, της ανωτέρω αντικρούσεως, δεν είχα στοιχεία για την προέλευση της ονομασίας του Χωριού Μεξιάτες και, ένεκα τούτου, δεν το συμπεριέλαβα σ' αυτή. Επίσης δεν είχα υπ' όψη μου και το περιεχόμενο των συζητήσεων, οι οποίες έγιναν μεταξύ Δελόπουλου και ορισμένων Συνέδρων στο τέλος της εισηγήσεώς του και κατά το χρόνο "Εισηγήσεις - Ερωτήσεις". Των στοιχείων αυτών έλαβα γνώση αργότερα.

 

Περεταίρω συγκέντρωσα στοιχεία και για την προέλευση της ονομασίας του χωριού Μεξιάτες.  Τα ανωτέρω δεδομένα μου παρείχαν τη δυνατότητα, να συμπληρώσω την αντίκρουσή μου επί των απόψεων του Δελόπουλου, πράγμα το οποίο και έπραξα.

Βιβλίο

 

Designed and maintained by 4Point